1.   Struktura Wspólnoty:

 1. Na czele Wspólnoty stoi Kapłan, który jest Pasterzem.
 2. Za Wspólnotę odpowiedzialni są: Lider i Pasterz.
 3.  Powołanie Lidera następuje przez wybór dokonany przez Pasterza po uprzedniej konsultacji z Radą Starszych.
 4.  Pasterz jako asystent z ramienia Kościoła troszczy się o wierność grona Odpowiedzialnych we Wspólnocie.
 5. Ciałem doradczym dla Lidera jest Rada Starszych. Pasterz może być członkiem Rady Starszych. Animatorzy oraz osoby odpowiedzialne za diakonie tworzą Radę Starszych. Jednym z podstawowych zadań każdej osoby z tej Grupy jest zapewnienie dwukierunkowej komunikacji pomiędzy Liderem, Pasterzem a Członkami Wspólnoty.

2.   Członkiem Wspólnoty jest osoba, która:

 1. uczestniczy w spotkaniach modlitewnych,
 2. należy do grupy domowej lub diakonii,
 3. zna cele i tożsamość Wspólnoty.

3.   Członkiem Wspólnoty przestaje być osoba, która:

 1. rezygnuje z członkostwa zgłaszając ten fakt Liderowi lub innej osobie z grona Odpowiedzialnych,
 2.  przez okres 3 miesięcy nie uczestniczy w spotkaniach modlitewnych, grupie domowej lub diakonii - w takim przypadku Lider lub inna osoba z grona Odpowiedzialnych podejmuje próbę kontaktu; po rozmowie Lider podejmuje decyzję o wykluczeniu lub o pozostaniu tej osoby w gronie członków Wspólnoty.

4.   Członkiem Przymierza jest osoba, która:

 1. przez okres co najmniej 1 roku jest Członkiem Wspólnoty,
 2. pragnie związać się głębiej ze Wspólnotą,
 3. chce prowadzić coraz pełniejsze życie duchowe,
 4. uzyskała zgodę Animatora i Pasterza,
 5. podjęła pisemne zobowiązanie przestrzegania "Reguły Życia" przez okres 1 roku,
 6. zobowiązuje się do comiesięcznej ofiary finansowej na rzecz Wspólnoty.

5.   Członkiem Przymierza przestaje być osoba, która:

 1. rezygnuje z członkostwa zgłaszając ten fakt Liderowi,
 2. w sposób rażący łamie zasady życia Wspólnoty - taka osoba zostaje wykluczona decyzją Lidera w porozumieniu z Pasterzem.

6.   Przyjacielem Wspólnoty jest osoba, która:

 1. czuje się związana ze Wspólnotą i pragnie nazywać się jej przyjacielem.

7.   Grupa domowa jest gronem osób działających pod przewodnictwem animatora, spotykających się cyklicznie dwa razy w miesiącu w celu:

 1. nawiązywania relacji, dzielenia się doświadczeniem obecności Boga w życiu codziennym i wzrostem osobistej wiary,
 2. realizowania kolejnych kroków w formacji.

8.   Diakonia jest to zespół osób działających na rzecz Wspólnoty, wewnątrz i na zewnątrz niej. Charakter działalności diakonii określa jej nazwa - poprzez wskazanie charyzmatu, który rozwija i którym służy. Działa ona pod przewodnictwem osoby odpowiedzialnej za diakonię.

9.   Etapy formacji we Wspólnocie:

 1. Etap pierwszy - wprowadzający:

  -      Może trwać minimalnie - pół roku, maksymalnie - 1 rok,

  -      Etap ten zakłada regularne uczestnictwo w spotkaniach wtorkowych całej Wspólnoty oraz Mszach Św. Wspólnotowych, a także modlitwę osobistą.

 2.  Etap drugi - adaptacyjny (przygotowanie do zawarcia Przymierza):

  -      Powinien trwać 1 rok,

  -      Zakłada cotygodniowe uczestnictwo na Eucharystii oraz spotkaniu modlitewnym całej Wspólnoty (wtorek),

  -      Dodatkowe spotkanie formacyjne dla uczestników tego etapu dwa razy w miesiącu (wtorek),

  -      Spotkania w grupach domowych,

  -      Uczestnictwo w kursach ewangelizacyjnych i rekolekcjach wspólnotowych,

  -      Etap ten kończy się zawarciem "Przymierza".

 3. Etap trzeci - pełnego uczestnictwa:

  -      Wypełnianie obowiązków wynikających z "Przymierza",

  -      Cotygodniowe wtorkowe spotkania modlitewne (wtorek),

  -      Raz w miesiącu, w czasie przeznaczonym na spotkanie, odbywa się wspólnotowa Eucharystia i agapa (niedziela),

  -      Diakonie,

  -      Grupy domowe spotykające się w cyklu dwutygodniowym,

  -      Przedsięwzięcia formacyjne i ewangelizacyjne: kursy, rekolekcje, seminaria - czas i zakres zależny od potrzeb i możliwości,

  -      Dni skupienia pogłębiające życie duchowe,

  -      Rekolekcje - organizowane przez Wspólnotę, dostępne także dla osób spoza Wspólnoty,

  -     Raz w miesiącu zamiast wtorkowego spotkania modlitewnego odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem pokutnym i możliwością osobistej spowiedzi,

  -      Raz na kwartał we wtorki po Mszy świętej - uwielbienie otwarte dla wszystkich ludzi animowane przez Wspólnotę,

  -      Inne formy organizacyjne - w zależności od rozeznania i potrzeby.