Reguła jest zobowiązaniem podejmowanym przez osoby, które wchodzą w Przymierze we wspólnocie "OIKOS BERIT - DROGA PRAWDA ŻYCIE". Służy uporządkowaniu życia duchowego i wspólnotowego, prowadzi ku wzrostowi i pogłębieniu relacji z Bogiem oraz siostrami i braćmi we wspólnocie.

Trwanie w przymierzu wyraża się poprzez zachowanie Reguły w życiu codziennym, czyli wytrwałe i gorliwe wypełnianie podjętych zobowiązań.

Reguła składa się z trzech części, obejmujących odpowiednio zobowiązania dotyczące życia duchowego, zobowiązań wobec braci i sióstr oraz służby we Wspólnocie:

1.   ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE ŻYCIA DUCHOWEGO

 1. Codzienna modlitwa osobista oparta na Słowie Bożym oraz modlitwa Przymierza
 2. Modlitwa w intencji wspólnoty, jej członków i podejmowanych dzieł
 3. W miarę możliwości częste uczestnictwo w Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu
 4. Udział w spotkaniach wspólnoty
 5. Udział w comiesięcznych wspólnotowych Eucharystiach
 6. Formacja w małych grupkach domowych
 7. Uczestnictwo w spotkaniach Przymierza
 8. Uczestnictwo raz w roku we wspólnotowych rekolekcjach
 9. Lektura duchowa polecana przez pasterza

2.   ZOBOWIĄZANIA WOBEC BRACI I SIÓSTR

 1. Postawa otwartości i zaangażowania wobec wszystkich ludzi - budowanie mostów przyjaźni (świadectwo życia)
 2. Uczestnictwo w diakoniach, zgodnie z potrzebami i rozeznaniem
 3. Wzajemna pomoc w różnych sytuacjach życiowych, troska o członków wspólnoty, dążenie do jedności

3.   SŁUŻBA WSPÓLNOCIE

 1. Ewangelizacja
 2. Udział w dziełach podejmowanych przez wspólnotę (rekolekcje, seminaria, kursy ewangelizacyjne, służba w parafii, diecezji)
 3. Posługa animatora lub służba w jednej z diakonii
 4. Comiesięczne materialne wsparcie wspólnoty przez dobrowolną ofiarę - jałmużna.